Vergi Mahkemesi Dava Açma Suresi

Anasayfa / Blog / Vergi Mahkemesi Dava Açma Suresi


Türkiye de yer alan vergi mahkemeleri Türkiye’deki idari yargı kollarından birisidir. Vergi mahkemesi vergi davalarını ilk derece mahkeme statüsünde yargılar. Bu mahkemede görevlerine giren vergi uyuşmazlıkların çözümlenmesi İdari Yargılama Usulü Kanunu maddelerinde gösterilen kurallarla yargılanır.

2576 sayılı kanunlar çerçevesinde vergi mahkemeleri kurulmuştur. Vergi mahkemelerinde yargı alanının belirlenmesi ve düzeltilmesine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) karar verebilir.

Vergi Davalarında Dava Açma Süreleri

Vergi mahkemeleri, görev sınırı kanunlarında kısıtlı olarak ilerleyen özel bir ilk derece mahkemesidir. İdare mahkemesi de, genel görevli mahkeme olduğu için kanun ile net olarak yetki verilmediği sürece vergi mahkemeleri idari davalara bakamamaktadır.

Vergi mahkemesi dava açma süresi özel kanunlar çerçevesinde ayrı süre gösterilememesi durumunda Danıştay da ve İdare Mahkemesinde altmış gündür. Vergi mahkemelerinde ise otuz gündür.

Bu süre idari uyuşmazlığın başlamasıyla yapılan yazılı bildirimin ardından başlamaktadır. Ayrıca;

  • Vergiler, resim ve harçlar gibi benzeri yükümlere ve onların zamlarından ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
  • Tahakkuk tahsili esasına bağlı olan vergilerin tahsilatında,
  • Tebliğ yapılan hallerin ve ya tebliği yapılan işlerin tebliğinde,
  • Tevkif yolu ile alınmış olan vergilerde pay sahiplerine ödemede,
  • Tescile bağlı olan vergilerde tescilin yapılacağı ve idarenin dava açması icap eden konularda da ilgili mercii ve ya komisyon kararının idare mahkemesine geldiğinde ki tarihi takip eden günden itibaren dava açma süresi başlar.

Vergi davaları, vergi mahkemesine hitaben yazılan dilekçe beyanının verilmesi ile açılır. Verilen vergi davasına dava açma dilekçesi üzerinde tarafların ya da vekillerin adı soyadı, TC kimlik numaraları, dava konusu ve ilgili bulunduğu vergi ile cezası, cezanın tarihi, ihbarnamenin numarasının bulunması zorunludur. Dilekçeye ekine de evrakların aslı ve örnekleri eklenmelidir.