BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

KOCAELİ-İZMİT TAPU-KADASTRO AVUKATI

Türk Medeni Kanunu ve Kadastro Kanunu çerçevesinde kadastro işlemleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda da ilk olarak Kadastro Kanunu’nun ilk maddesinde kadastronun amacı belirtilmiştir.

SENDİKAL NEDENLE FESİH VE İŞE İADE DAVALARI, SENDİKAL TAZMİNAT

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesine göre; Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN İLAÇ DAVALARI (AKILLI İLAÇ DAVALARI)

Bilindiği üzere kanser tedavisinde kullanılan kimi ilaçların, pahalı ve zor bulunması hastaları ve yakınlarını zorlamakta, özellikle de bu pahalı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaması, ekonomik durumu kötü olan insanlar açısından ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu gibi muadili olmayan ve hastanın hayatını sürdürebilmesi için kullanmasının zorunlu olduğu ilaçların temini ve akıllı ilaç bedelinin karşılanması için dava açılması mümkündür.

KRİPTO PARA( COİN BORSASI) İLE İLGİLİ MÜŞTERİ MAĞDURİYETLERİ İLE İLGİLİ AVUKAT

Son birkaç yılda dijital paraların yaygınlaşmasıyla birlikte kripto para ile ilgili dolandırıcılıklar ve yaşanan mağduriyetler de artmaktadır. Kripto para borsalarının müşterilerin parasına talep ettiği zaman çekememesi veya bazı gerekçelerle üzerine bloke konması gibi mağduriyet durumları yaşanabilmektedir. En yaygın dolandırıcılık türlerinden biri kripto para alma veya satma bahanesiyle kişilerin paralarının hileli ve hukuka aykırı yoldan ele geçirilerek hukuk dışı maddi menfaat sağlanmasıdır.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA AVUKAT

Ülkemizde araç sahibi olma oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki artış çerçevesinde birçok uyuşmazlığa trafik kazaları konu olabilmektedir. Trafik kazaları için ilk olarak görevli mahkeme konusu gündeme gelmektedir. Bu bakımdan ikili bir ayrım yapılması gerekir. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazası mevcut ise bu durumda asliye hukuk mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açılması gerekir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA AVUKATI

İşçilerin iş kazası davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçi ve işverenlerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi kanunlar bulunmaktadır. İş kazası avukatı olarak işverenlerin genel nitelikteki İş Kanununa veya özel nitelikteki diğer kanunlara tabi olduğunun ayrımını yapmakta  ve işçilerin en etkili çözümü almasında yardımcı olmaktayız.

İHTİYARİ ARABULUCULUK NEDİR, HANGİ UYUŞMAZLIK VE DAVALAR İÇİN İHTİYARİ ARABULUCULUĞA BAŞVURULABİLİR?

Kanun, bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu düzenlemiştir. Zorunlu arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Özetle dava şartı olarak arabuluculuk yolu zorunlu tutulmuş uyuşmazlıklarda arabulucuya gitmeden açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilecektir.

YÜKSEKTEN DÜŞME NEDENİYLE İŞ KAZASI EMSAL KARAR

"Dosya kapsamındaki bilgilerden, sigortalı ...'ün ... Şirketi işçisi olarak 11/04/2012 tarihinde davalı ... Şirketine ait çatı tadilatı işinde çalışırken, yüksekten düşmesi neticesinde vefat ettiği, hükme esas kusur raporunda davalı ... Şirketine %70, sigortalıya %30 oranında kusur verilirken, davalı ... Şirketine ise bir kusur verilmediği anlaşılmaktadır. Taraf iddialarına göre davalı ... Şirketi ile ... Şirketi arasında çatı yapımına ilişkin taşeron sözleşmesinin bulunduğu ve bu sözleşmeye ilişkin işin yapılıp geçici kabulünden sonra çatıda meydana gelen hasar nedeniyle davacı işçinin çatıda çalışma yürütürken iş kazasının gerçekleştiği belirtilmiştir.

İŞ KAZALARINDA TAZMİNAT HESAPLAMALARI EMSAL KARAR

İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK NEDENİYLE SİGORTALININ MADDİ TAZMİNATININ HESAPLANMASINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI KOŞULDUR. "Dava, 23/04/2011 tarihli iş kazası nedeniyle sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece neticeten 110134,04 TL maddi tazminat ile 15.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 23/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin ise reddine karar verilmiştir.

İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI EMSAL KARAR

Yargıtay kararlarında istikrar kazanmış uygulamaya göre hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, öncelikle davacının sürekli çalıştığı işte imzasını taşıyan maaş bordrolarının temini, imzalı bordroların temin edilmemesi halinde ise sigortalının olay tarihindeki yaşı, kıdemi ve yaptığı iş dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜİK ile işin yapıldığı yerdeki Meslek Odalarından ücret araştırması yapılmak suretiyle davacının alabileceği ücretin belirlenmesi gerekmektedir.

İŞ KAZASI TAZMİNAT

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek haller şunlardır: İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. İşçinin ne şekilde yaralandığı veya öldüğünün önemi yoktur. İşçinin maruz kaldığı olay işyerinde gerçekleşmişse, iş kazası olarak kabul edilecektir ve tazminat davasına konu edilebilecektir.

İŞ KAZASI NEDENİYLE PARMAK KOPMASINDA MANEVİ TAZMİNAT EMSAL KARAR

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün davacı ile davalı vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

YURTDIŞINDA GEÇİRİLEN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT EMSAL KARAR

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2001/1217 K. 2001/2324 T. 27.3.2001 • İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Aktif Dönem Zararının Hesabı-Sözleşmede Yazılı Ücret-Kazanın Yurtdışında Olması ) • YURTDIŞINDAKİ KAZANÇ KAYBININ BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası ) • AKTİF DÖNEM ZARARININ HESABI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-İşçinin Yurt Dışında Aldığı Ücret ) 818/m.43, 45, 47 ÖZET : Ölen işçinin gerçek zararını belirlemesi için; işçinin yurtdışında kalacağı ve çalışacağı süre, emsal işçilerin durumu, yabancı ülkede iş alan işverenin taahhüt ettiği işi bitirme süresi gibi unsurlar tespit edilmesi ve tespit edilen süredeki kazanç kaybının, işçinin yurtdışında aldığı ücret de göz önünde tutularak hesaplaması; yurt içindeki kazanç kaybının ise yurtiçinde emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret ilgili kuruluşlardan sorulmak suretiyle belirlemesi ve buna göre aktif dönem zararının hesaplanması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI EMSAL KARAR

Tapu iptal ve tescil davası, ayni bir hakka dayandığı için zamanaşımına tabi değildir. Tescil yolsuz olsa bile iyiniyetli olan tapu sahibi için olağan zamanaşımı süresi 10 yılın dolmasıyla artık tapu geçerli hale gelir. Ancak 3402 sayılı yasanın 12. Maddesine göre, kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten 10 yıl geçtikten sonra , kadastrodan önceki sebeplere dayanarak tapu kaydının düzeltilmesi davası dinlenmeyecektir.

İMAR BARIŞI-YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? YIKIM KARARI VE İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

İMAR BARIŞI, YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? KİMLER FAYDALANABİLİR? YIKIM VE İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ? İmar barışıyla imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak amaçlanmaktadır. İmar barışı düzenlemesi ile imar mevzuatına aykırı yapıldığı halde fiilen kullanılan, haklarında henüz tespit işlemi yapılamamış veya yıkım kararı ve idari para cezası verildiği halde uygulanamamış yapıların kayıt altına alınması sağlanmıştır.