BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

ACELE KAMULAŞTIRMADA USUL, BEDELE İTİRAZ, ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ AVUKATI

cele Kamulaştırma usulünde görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Acele Kamulaştırılması istenen taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “Acele Kamulaştırma Davası” açılır. Mahkemece Kıymet Takdir Komisyonu görevlendirilerek bu komisyon tarafından, acele kamulaştırmasına kanunen belirlenmiş istisnai üç durumdan birine uygun şekilde karar verilen taşınmazın bedel tespiti yapılır.

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? KAMULAŞTIRMA SÜRECİ AVUKATI

Acele Kamulaştırma Müessesesi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir. Acele kamulaştırma istisnai bir hal olup olağanüstü sayılabilecek birtakım hal ve koşullarda uygulanabilmektedir. ACELE KAMULAŞTIRMA Madde 27 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

MAR PLANININDA TAŞINMAZIN REKREASYON ALANI, SOSYAL DONATI ALANI, PARK ALANI, YEŞİL ALAN VS. GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLI MÜLKİYET HAKKINI KISITLANMASI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI

Aşağıda paylaşacağımız Yargıtay kararından da görüleceği üzere; Tapulu yerin salt imar planında park ve yol alanı olarak ayrılması mülkiyet hakkının sona erdiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle mülkiyet hakkı sona ermediğinden malik için taşınmazın bedelini isteme hakkı doğmayacaktır. Kamulaştırmasız el atma hükümleri ancak idarece mal sahibinin malının elinden alınması durumlarında uygulama alanı bulacaktır.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI AVUKATI

İMAR PLANINDA PARK VE YOL OLAN KISIMLARA EL ATILMA OLMASA BİLE BU KISIMLARIN DA BEDELİNE HÜKMEDİLMELİDİR. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/17128 Karar Numarası: 2011/5077 Karar Tarihi: 22.03.2011 İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ ÖZETİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

MAR PLANINDA PARK VE YOL OLAN KISIMLARA EL ATILMA OLMASA BİLE BU KISIMLARIN DA BEDELİNE HÜKMEDİLMELİDİR. Özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasında gerekli esas ve usullerin atlanarak kamulaştırma işleminin kanunda düzenlendiği şekilde yapılmadığı haller sık sık karşımıza çıkmaktadır. Kanunlarla belirlenen bu usullere uyulmadan ve kamulaştırma bedeli ödenmeden özel mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğu bu durumlar, mülkiyet hakkını ihlal etmektedir.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TESCİLE ZORLAMA DAVALARI AVUKATI

Taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşme niteliğinde olup asıl satışın yapılmasına ilişkindir. Çoğunlukla tapuda hemen devredilemeyen taşınmazlar için yapılması tercih edilmektedir. Bu sözleşmenin geçerlililiği resmi senede bağlanmasıyla olacaktır. Gayrımenkul satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması gerekmektedir. Bu noktada önemli olan husus taşınmaz satış vaadi sözleşmesi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülmek isteniyorsa tapuya şerh ettirilmesi gerekmektedir. Şerh beş yıl süreyle hüküm ve sonuç doğuracaktır.

YOLSUZ TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DAVALARI AVUKATI

Taraflar düzeltme konusunda anlaşamazlarsa, bu durumda gerçek hak sahibi mahkemeye başvurarak yolsuz tescilin düzeltilmesini isteyebilir. Bunun için düzeltme davası açması gerekir. (MK. md. 1027/1) III. Düzeltme Madde 1027- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.

TAPU KÜTÜĞÜNE YOLSUZ TESCİLDE DAVA HAKKI HAKKINDA EMSALKARAR

APU KÜTÜĞÜNE YOLSUZ TESCİLDE DAVA HAKKI TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ TESCİLE DAYANAN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KAZANIMI YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2011/4599 Karar Numarası: 2011/6403 Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 19.08.2008 gününde verilen dilekçe ile hatalı tescilin düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda: davanın kısmen kabulüne dair verilen 30.11.2010 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı ve davalılardan S. M. ile N. Ö. vekilleri tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI-İSTANBUL AVUKATI Türk Medeni Kanunu’nda zilyetlikle kazanma iki ayrı madde halinde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki olağan zamanaşımı ile kazanma ikincisi ise olağanüstü zamanaşımı ile kazanmadır. ZİLYETLİK NEDİR? Zilyetlik genellikle fiili hakimiyet olarak adlandırılır. Fiili hakimiyeti elinde bulunduran kişiye de zilyet denir.

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDİR? KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINDA TAPU İPTALİ DAVASI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarına yer vereceğiz. Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil davası 5. Kazandırıcı zamanaşımı a. Olağan zamanaşımı Madde 712- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART GEÇERLİ MİDİR?

Ş SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART- İSTANBUL AVUKATI İş sözleşmelerine gerek işçi gerekse fesih hakkını sınırlandırmak amacıyla cezai şart konulabilmektedir. Cezai şartın borçlunun kişilik haklarına, kanuna ve ahlaka aykırı olmayacak bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki iş sözleşmelerine eklenecek cezai şartlar ekonomik olarak daha güçsüz olan işçi lehine sınırlandırılmıştır.

TESCİLE ZORLAMA-TAPUDA DEVİR İŞLEMLERİ

Taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşme niteliğinde olup asıl satışın yapılmasına ilişkindir. Çoğunlukla tapuda hemen devredilemeyen taşınmazlar için yapılması tercih edilmektedir. Bu sözleşmenin geçerlililiği resmi senede bağlanmasıyla olacaktır. Gayrımenkul satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması gerekmektedir. Bu noktada önemli olan husus taşınmaz satış vaadi sözleşmesi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülmek isteniyorsa tapuya şerh ettirilmesi gerekmektedir. Şerh beş yıl süreyle hüküm ve sonuç doğuracaktır.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir kişinin ölene kadar bakılması karşılığında bakım yapan kişiye belirli menfaatlerin sağlandığı sözleşme türüdür. Bu sözleşme türünde bakıcıya kimi zaman bir konut tahsis edilirken kimi zaman da bakım karşılığında belirli bir miktarda para verilmesi kararlaştırılabilir. Burada bakıcının kim olduğunun herhangi bir önemi yoktur.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA EMSAL KARAR

Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere taşınmaz mülkiyetinin devri ile ilgili işlemlerin geçerliliği resmi şekilde düzenlenmiş olmaları şartına bağlanmıştır. Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan bütün sözleşmelerin geçerliliği resmi şekilde.Resmi şekilde yapılmayan gayrimenkul satış sözleşmeleri geçersiz olup taraflar arasında hiçbir bağlayıcılıkları yoktur.

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI-İSTANBUL AVUKATI

Önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Şufa hakkı, paylı mülkiyetin kurulmasıyla doğar ve herhangi bir payın üçüncü kişilere satışıyla kullanılabilir hale gelir.