BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI-İSTANBUL AVUKATI Türk Medeni Kanunu’nda zilyetlikle kazanma iki ayrı madde halinde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki olağan zamanaşımı ile kazanma ikincisi ise olağanüstü zamanaşımı ile kazanmadır. ZİLYETLİK NEDİR? Zilyetlik genellikle fiili hakimiyet olarak adlandırılır. Fiili hakimiyeti elinde bulunduran kişiye de zilyet denir.

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDİR? KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINDA TAPU İPTALİ DAVASI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarına yer vereceğiz. Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil davası 5. Kazandırıcı zamanaşımı a. Olağan zamanaşımı Madde 712- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART GEÇERLİ MİDİR?

Ş SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART- İSTANBUL AVUKATI İş sözleşmelerine gerek işçi gerekse fesih hakkını sınırlandırmak amacıyla cezai şart konulabilmektedir. Cezai şartın borçlunun kişilik haklarına, kanuna ve ahlaka aykırı olmayacak bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki iş sözleşmelerine eklenecek cezai şartlar ekonomik olarak daha güçsüz olan işçi lehine sınırlandırılmıştır.

TESCİLE ZORLAMA-TAPUDA DEVİR İŞLEMLERİ

Taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşme niteliğinde olup asıl satışın yapılmasına ilişkindir. Çoğunlukla tapuda hemen devredilemeyen taşınmazlar için yapılması tercih edilmektedir. Bu sözleşmenin geçerlililiği resmi senede bağlanmasıyla olacaktır. Gayrımenkul satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması gerekmektedir. Bu noktada önemli olan husus taşınmaz satış vaadi sözleşmesi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülmek isteniyorsa tapuya şerh ettirilmesi gerekmektedir. Şerh beş yıl süreyle hüküm ve sonuç doğuracaktır.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir kişinin ölene kadar bakılması karşılığında bakım yapan kişiye belirli menfaatlerin sağlandığı sözleşme türüdür. Bu sözleşme türünde bakıcıya kimi zaman bir konut tahsis edilirken kimi zaman da bakım karşılığında belirli bir miktarda para verilmesi kararlaştırılabilir. Burada bakıcının kim olduğunun herhangi bir önemi yoktur.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA EMSAL KARAR

Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere taşınmaz mülkiyetinin devri ile ilgili işlemlerin geçerliliği resmi şekilde düzenlenmiş olmaları şartına bağlanmıştır. Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan bütün sözleşmelerin geçerliliği resmi şekilde.Resmi şekilde yapılmayan gayrimenkul satış sözleşmeleri geçersiz olup taraflar arasında hiçbir bağlayıcılıkları yoktur.

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI-İSTANBUL AVUKATI

Önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Şufa hakkı, paylı mülkiyetin kurulmasıyla doğar ve herhangi bir payın üçüncü kişilere satışıyla kullanılabilir hale gelir.

AİLE KONUTU (ŞERHİ) NEDENİYLE TAPU İPTALİ DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda aile konutu şerhi nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

SAHTE EVRAK/EVRAKTA SAHTECİLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ-İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda sahte belge kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALİ EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Bir önceki yazımızda mal kaçırma-muris muvazaası nedeniyle tapu iptali davalarına ve Yargıtay kriterlerine değinmiştik. Aşağıda buna ilişkin tapu iptali davası emsal kararını paylaşıyoruz.

MAL KAÇIRMA, MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

HUKUKİ EHLİYETSİZLİK AYIRT ETME GÜCÜ OLMAMASI NEDENİYLE (YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ, AKIL HASTALIĞI, AKIL ZAYIFLIĞI, SARHOŞLUK...) TAPU İPTALİ DAVALARI-İSTANBUL AVUKATI

Bir önceki makalemizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarına yer vereceğiz.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlanmakta olup bu yazımızda tapu iptali ve tescil davası genel hatlarıyla açıklanacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA, ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI, ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLANMASI-İSTANBUL AVUKATI

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.