BLOG - Yıldırım Hukuk

Anasayfa / BLOG

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU VE CEZAİ YAPTIRIMI - İSTANBUL AVUKATI

Piyasalarda doğru ve güncel fiyatların oluşması, piyasanın şeffaf ve açık bir ortam olması, kaynakların doğru aktarımı ve yatırımcıların doğru kararlar verebilmesi kısacası ekonominin sağlığı ve gidişatı açısından önemlidir. Bu nedenle bilgi kirliliğinin engellenmesi, piyasa ortamında güven duygusunun pekiştirilmesi gerekir. Manipülasyon, bu ortamın zedelenmesine ve dengenin bozulmasına neden olur.

ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIM TUTARININ 2019 YILI NET DÖNEM KÂRININ %25’İNİ AŞAMAMASINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME- İSTANBUL AVUKATI

Ticaret Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumayı amaçlayan yeni bir düzenleme getirmiştir. Bakanlık yazısı 31.03.2020 tarihinde TOBB’a gönderilmiş olup TOBB Genel Sekreterliği tarafından da 01.04.2020 tarihinde ilgili tüm odalara duyurusu yapılmıştır. Bakanlık’ın bu düzenleme ile mevcut Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, sermaye şirketlerinin mali yapısının bozulması riskini ortadan kaldırmayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Bakanlık yazısının tam metni, Bakanlık veya başka herhangi bir resmi kurum sitesinde yayınlanmamıştır.

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KİRA ÖDEMELERİ ERTELENECEK Mİ, KİRACILAR TAHLİYE EDİLECEK Mİ? - İSTANBUL AVUKATI

COVİD-19 salgını, sağlık alanındaki etkilerinin yanında ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanını da etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde Korona virüs salgının mücbir sebep olduğu kabul edilmiş ve salgınla mücadele adına birtakım tedbirler düzenlenmiştir.

İŞÇİNİN KORONAVİRÜS SALGIN HASTALIĞINA YAKALANMASI İŞ KAZASI NİTELİĞİ TAŞIR MI?

Tüm dünyada etkili olan COVİD-19 salgını karşısında İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından da birtakım sonuçlar doğmaktadır. Bu salgının yayılmasını kısıtlamak ve salgınla başa çıkmak amacıyla toplu yaşam ve kullanım alanlarından biri olan işyerlerinde de önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özel sektörde bazı işverenler tarafından uzaktan/evden çalışma usulüne geçilmiştir.

BEYAZ YAKA SUÇLARI- İSTANBUL AVUKATI

Beyaz yaka suçları, son yıllarda hukuk düzeninde artış gösteren suçlardan olup aynı zamanda güçlülerin suçluluğu olarak da ifade edilmektedir. 

ÜÇ AYLIK İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.03.2020 tarihinde Covid-19 küresel salgın hastalık ilan edilmiş, tüm ülkelere acil durum çağrısında bulunarak gerekli önlemleri almaları konusunda bildiri yayımlanmış, ülkemizde de korona virüs salgını ile mücadele edilmesi ve etkilerinin azaltılması kapsamında birtakım tedbirler alınmıştır.

İŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYETLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI

4857 Sayılı İş Kanunu, işçinin iş akdini feshedebilmesi için işverenin geçerli bir sebebe dayanması gerekliliğini düzenlemiş ve buna ilişkin usul kurallarını belirtmiştir. Bu genel hükümlerin haricinde haklı nedenle derhal fesih hakkı hem işçiler hem de işverenler açısından ayrı madde başlıkları altında düzenlenmiştir. Haklı nedenle fesih hakkı kısaca dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran bir hak olarak açıklanabilir.  İş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle taraflardan biri için bu ilişkiye devam etmek çekilmez hale gelmişse bu durumda ilgili tarafın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği kabul edilmiştir.

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER NASIL FAYDALANIR?- İSTANBUL İŞ AVUKATI

Ülke genelindeki koronavirüs salgını nedeniyle çalışma yaşamı da bundan büyük ölçüde etkileniyor. Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak çerçevesinde alınan ekonomik tedbirlerden biri de kısa çalışma ödeneğine dair yapılan birkaç değişiklik oldu. İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. Maddesinde düzenlenen çalışma ödeneğine göre yasada belirlenen şartların oluşması halinde sigortalıların çalışamadıkları dönem için işsizlik sigortası fonundan gelir sağlayan bir uygula mevcut olup bugünlerde kısa çalışma ödeneğiyle ilgili sorulan sorular artmaktadır.

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI- İSTANBUL İŞ AVUKATI

Koronavirüs salgını nedeniyle kişisel ve toplumsal güvenlik tedbirlerini alma seferberliği yaşanan bir süreçteyiz. Hızla artan bu salgın ulusal ve uluslararası ölçekte kalabalık etkinliklerin iptali, okulların tatil edilmesi, yurtdışına giriş çıkışların sınırlandırılması, sosyal izolasyon gibi birçok önlemi de beraberinde getirdi. Bu süreçte Koronvirüs salgını, İş Hukuku hükümlerinde düzenlenen işçi ve işveren ilişkileri açısından da bazı sonuçlar doğuruyor.

TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLANAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI - İSTANBUL AVUKATI

Özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasında gerekli esas ve usullerin atlanarak kamulaştırma işleminin kanunda düzenlendiği şekilde yapılmadığı haller sık sık karşımıza çıkmaktadır.  Kanunlarla belirlenen bu usullere uyulmadan ve kamulaştırma bedeli ödenmeden özel mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğu bu durumlar, mülkiyet hakkını ihlal etmektedir. Bu mülkiyet hakkına aykırı müdahalelere “kamulaştırmasız el atma” adı verilmektedir.

KORONAVİRÜS SALGININDA İŞÇİNİN VE İŞVERENİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ- İSTANBUL AVUKATI

Koronavirüs salgını nedeniyle kişisel ve toplumsal güvenlik tedbirlerini alma seferberliği yaşanan bir süreçteyiz. Hızla artan bu salgın ulusal ve uluslararası ölçekte kalabalık etkinliklerin iptali, okulların tatil edilmesi, yurtdışına giriş çıkışların sınırlandırılması, sosyal izolasyon gibi birçok  önlemi de beraberinde getirdi.

EKONOMİK SEBEPLERLE VE İSTİHDAM FAZLALIĞI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İş Kanunu’nun 18.maddesinde de işverenin iş akdinin feshi için geçerli nedene dayanma zorunluluğu vurgulanmıştır. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan fesihte işletmesel bir kararın bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu fesih türlerinde fesih, alınan işletmesel kararın sonucu olarak gerçekleşmektedir.

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ VE İŞE İADE DAVALARI

İş Kanunu’un 18. Maddesi işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanması zorunluluğunu düzenlemiştir. Feshin geçerli nedene dayanması zorunluluğu iş güvencesinin temel ilkelerindendir. Bu düzenleme, en az altı (6) aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu şeklindedir. Bununla birlikte kanunda, “işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebep” tanımı açık ve net şekilde ortaya konulmamıştır. Bu nedenle iş akdinin feshinin geçerli olup olmadığı hususundaki değerlendirmelerde Yargıtay Kararlarında hangi ölçütlerin değerlendirildiğine bakmak faydalı olacaktır.

İŞLETMESEL NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİNDE İŞE İADE DAVALARI VE EMSAL YARGITAY KARARI

İş Kanunu’nun 18. Maddesi feshin geçerli sebebe dayandırılması başlığını düzenlemiştir. Buna göre iş akdini fesheden işveren, iş akdinin feshini geçerli sebebe dayandırmalıdır. 

ARSA PAYI KARŞILIĞI(KAT KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE CEZAİ ŞART HAKKINDA EMSAL YARGITAY KARARI

ser sözleşmelerinin en çok uygulama alanı bulan türü, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleridir. Bu tür sözleşmeler arsa sahibi/sahipleri ile yüklenici arasında yapılır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde iki taraf da karşılıklı olarak birbirine vaatlerde bulunur. Buna göre yüklenici bir inşaat meydana getirmeyi, iş sahibi de buna karşılık “arsa payı devri” suretiyle bir bedel ödemeyi borçlanmaktadır. Yüklenici üstlendiği bina yapım işinin finansını kendisi sağlarken arsa maliki de bedel olarak binadaki bir kısım bağımsız bölüm/bölümlerin mülkiyetini yükleniciye geçirme sözünü verir. Bu tip sözleşmelerin konusu arsa sahibinin maliki olduğu arsa üzerine yapılacak olan binanın inşaatıdır.