Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler Hukuku

Şirketler sözleşmesinin yapılması anında, Şirketlerlanan menfaat mevcut değilse, Şirketler sözleşmesi geçersizdir. Sözleşmenin yapıldığı anda varolan menfaat, sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur.

Şirketler ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan Şirketlercıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise Şirketler ettiren sözleşmeyi feshedebilir.

Şirketlercı ve acentesi, Şirketler sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak Şirketler sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, Şirketlerlının haklarını, Şirketlerlının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini Şirketler ettirene yazılı olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince Şirketler ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri Şirketlerlıya yazılı olarak açıklar.