Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku

Ticaret sözleşmesinin yapılması anında, Ticaretlanan menfaat mevcut değilse, Ticaret sözleşmesi geçersizdir. Sözleşmenin yapıldığı anda varolan menfaat, sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur.

Ticaret ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz kalan Ticaretcıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise Ticaret ettiren sözleşmeyi feshedebilir.

Ticaretcı ve acentesi, Ticaret sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak Ticaret sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, Ticaretlının haklarını, Ticaretlının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini Ticaret ettirene yazılı olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince Ticaret ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri Ticaretlıya yazılı olarak açıklar.